Nghiên cứu hành vi hỏi trong tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt)

Title: 现代汉语提问言语行为研究——与越南语对比 = Nghiên cứu hành vi hỏi trong tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt). Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 02 04
Authors: Nguyễn, Văn Khang, người hướng dẫn
Hoàng, Thanh Hương
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHNN
Abstract: Luận án TS. Ngôn ngữ Trung Quốc — Đại học ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
178 tr. + CD-ROM + tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39810
Appears in Collections: ULIS – Dissertations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *